Je loonbrief: geraak jij er wijs uit?

3 min

Een vreugdedansje als je je brutoloon ziet? Die verleiding is groot, maar jammer genoeg verschijnt dat bedrag niet op je rekening. Het nettoloon, dat krijg je aan het eind van de maand gestort.

Nu, weet jij precies wat er allemaal op je loonbrief staat? Ja? Zoveel te beter! Nee? Geen erg, want het is niet altijd gemakkelijk om te ontcijferen door de vele regels en uitzonderingen. We proberen hier een en ander voor je te verduidelijken.

 

Brutoloon of basismaandloon

De vertrekbasis voor de berekening van je uiteindelijke (netto)loon is het totale brutoloon (of ook wel basismaandloon genoemd).  Dat is een geldbedrag waar nog geen sociale en fiscale bijdragen zijn afgehouden.  Bij bediendes  wordt er meestal gewerkt met een maandloon, bij arbeiders meestal met een uurloon.

 Je basismaandloon omvat niet alleen de vergoeding voor de dagen/uren dat je gewerkt hebt, maar ook andere vergoedingen: voor betaalde feestdagen, vakantiedagen, ziektedagen, overuren, bonussen, commissielonen, vakantiegeld… Kortom, alles waarop je sociale zekerheidsbijdragen moet betalen, vormt samen je brutoloon.

 

Sociale zekerheidsbijdrage

Op je loonfiche vind je ook je RSZ-bijdrage. Die afhouding wordt gebruikt om enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken (door ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) een vervangingsinkomen te geven en anderzijds voor kinderbijslagen en voor de verzekering gezondheidszorgen. Bij arbeiders moet de werkgever ook een bijdrage betalen voor de jaarlijkse vakantie.

Je RSZ-bijdrage als werknemer is 13,07% van je brutoloon. Daarop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde jobstudenten en voor lage lonen. Bij arbeiders wordt de RSZ-afhouding berekend op 108% van het brutoloon. Dat gebeurt als compensatie, omdat er geen RSZ wordt afgehouden op het enkel vakantiegeld.

 

Belastbaar loon

Je belastbaar loon is je brutoloon min de RSZ-bijdrage. Op dat bedrag houdt je werkgever de bedrijfsvoorheffing in. Dat is een voorheffing of voorschot op je personenbelasting. Die bedrijfsvoorheffing is geen vast percentage of tarief. Ze wordt berekend op basis van je loon, maar ook op basis van je burgerlijke staat. Dingen die een rol spelen: gehuwd of niet, kind(eren) ten laste, …

Je jaarlijkse belastingaangifte dien je in en enige tijd later krijg je daarvan een definitieve afrekening. Op dat moment laat de belastingdienst je weten of je moet bijbetalen of of je geld terugkrijgt van de belastingen. Hoe dat komt? Omdat er bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel rekening wordt gehouden met je loon en niet met andere persoonlijke elementen, zoals je hypotheeklening, kinderopvangkosten, …

Bij je belastbaar loon kunnen nog enkele zaken staan waarop je geen sociale zekerheid moet betalen maar wél belastingen, zoals bepaalde vormen van vakantiegeld of een bedrijfswagen.

 

Sociaal abonnement

Het sociaal abonnement is de vergoeding voor je woon-werkverkeer. Het bedrag is afhankelijk van het aantal kilometer dat je aflegt, de sector waarin je werkt, …

In dit deel van je loonberekening vind je naast het sociaal abonnement eventueel ook nog terugbetaalde onkosten. Denk aan vergoedingen voor parkeerbonnen, restaurantkosten, ….

 

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Dit is een extra inhouding, die net zoals de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Ook deze bijdrage is afhankelijk van je loon en van je burgerlijke staat.

 

Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques

Als laatste kan er bijvoorbeeld een werknemersbijdrage voor maaltijdcheques op je loonbrief staan. Per maaltijdcheque betaal je als werknemer minimaal 1,09 euro.