Waarborgen - Borgstelling

Wat is een borgstelling?

Een derde persoon stelt zich borg en verbindt er zich toe de schulden terug te betalen aan de bank wanneer de schuldenaar dat niet meer zou kunnen. De borg is de ‘derde’ persoon, naast de bank en de lener, en valt uiteindelijk buiten de overeenkomst tussen die twee partijen. In het geval van wanbetaling, kan de bank de borg in betaling aanspreken.

Wanneer staat iemand borg? 

Bij de aankoop van een woning zijn het meestal de ouders die borg staan voor de kinderen. Zo kan de bank desgevallend een hoger kredietbedrag toekennen. Borgstelling gebeurt dus meestal in de familiale of vriendschappelijke sfeer en op basis van vertrouwen. Dit loopt echter ook niet altijd goed af met alle mogelijke financiële gevolgen voor de borg.

Hoe hoog kan het bedrag van de borgstelling zijn?

Dit kan maximaal het bedrag van de kredietovereenkomst zijn, verhoogd met de intresten die maximaal 50% van de hoofdsom mogen bedragen.

Een kosteloze borg mag zich nooit borg stellen voor een bedrag dat hij toch niet zal kunnen terugbetalen. Meestal komt er dan ook eerst een onderzoek van de solvabiliteit van de borg.

Wanneer is de borgstelling een “kosteloze borgstelling”? 

”Kosteloos” betekent hier het ontbreken van enig economisch voordeel dat de borg zou kunnen genieten dankzij de borgstelling. Wanneer een ouder borg staat voor het krediet van een van de kinderen, zal dit een kosteloze borgstelling zijn.

Er is geen sprake van kosteloze borgstelling wanneer een zaakvoerder zich borg stelt voor zijn vennootschap.

Is hier omtrent onduidelijkheid, dan zal de rechtbank een uitspraak moeten doen.

Wanneer stopt de borgstelling?

De duur ervan moet worden opgenomen in de borgstellingsakte. Wanneer de kosteloze borgstelling is afgesloten voor onbepaalde duur, dan mag ze niet langer duren dan 5 jaar.

Zijn er alternatieven voor de persoonlijke borgstelling?

De derde-hypotheeksteller: in plaats dat een derde zich persoonlijk borg stelt, kan deze ook een hypotheek op zijn of haar onroerend goed vestigen. Deze hypotheek geldt dan als waarborg voor het krediet.

Het hoofdelijk medeschuldenaarschap: dit gaat nog verder dan de borgstelling. Wie de kredietovereenkomst mee tekent wordt zelf hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van het krediet en wordt rechtstreekse schuldenaar.