Duurzame fondsen (DMVI)

Wat zijn DMVI-fondsen?

DMVI staat voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren. DMVI-fondsen worden ook wel ethische fondsen genoemd.
DMVI-fondsen zijn fondsen die behalve traditionele beleggingsdoelstellingen ook een maatschappelijk, ecologisch en sociaal karakter nastreven. Ze hebben oog en respect voor mens en milieu en investeren enkel in landen of ondernemingen die binnen hun sector verantwoord omgaan met sociale, ecologische en maatschappelijke thema’s.
DMVI-beleggingsproducten willen een meerwaarde creëren op het vlak van duurzame ontwikkeling, zoals bv. ecologie, cultuur, sociale materie, deugdelijk bestuur, mensenrechten. Een ander woord voor duurzaamheid is ‘Sustainability’. Het wordt ook heel vaak gebruikt binnen de ondernemerswereld.
 
DMVI-fondsen winnen steeds meer terrein op de financiële markten. Tijdens de financiële crisis hebben DMVI-fondsen goed stand gehouden.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is eigenlijk hetzelfde als ‘gewoon’ beleggen met als grote verschil dat de ondernemingen waarin belegd wordt, geselecteerd worden op basis van duurzaamheidscriteria. Deze criteria bepalen of een beleggingsproduct al dan niet een DMVI-product is. De beheerders van de DMVI-fondsen hanteren hiervoor een procedure om aandelen en/of obligaties te selecteren. Dat gebeurt niet alleen op basis van financiële criteria (bv. de winstgevendheid van een bedrijf waarin men wil beleggen), maar ook op niet-financiële of duurzame criteria (bv. hoe dat bedrijf omgaat met haar werknemers en haar impact op het milieu).

Hoe worden de ondernemingen geselecteerd?

Dit gebeurt op basis van DMVI-criteria:
 
de negatieve criteria of de uitsluitingscriteria: op basis hiervan wordt niet belegd in aandelen van ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van wapens of bij controversiële activiteiten (zoals bv.tabak, alcohol, olie en kernenergie, …). Verder wordt niet belegd in ondernemingen uit ondemocratische landen of landen die de mensenrechten niet respecteren. Bovendien worden de gescreende landen en bedrijven onderzocht op de naleving van de UN Global Compact principes.

de positieve criteria: op basis van de positieve criteria wordt gekeken hoe ondernemingen scoren op criteria zoals milieu, sociaal beleid, afvalrecyclage, eerbied voor de mensenrechten, emancipatie,… Deze scores of waarderingscijfers zullen resulteren in een selectie van de best scorende bedrijven op het vlak van duurzaamheid. Hier geldt het principe van de beste van de klas.

De beheerders van DMVI-fondsen hanteren deze criteria om aandelen en/of obligaties te screenen en te filteren op basis van hun duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Elke potentiële belegger zal op basis van zijn eigen voorkeuren uiteraard ook nog een eigen selectie doorvoeren en kiezen voor DMVI-fondsen die het best bij zijn of haar maatschappelijke of ethische visie passen.

Wie doet die selectie?

De selectie is zeer specialistisch,  tijdsintensief en niet altijd evident. Daarom wordt dit toevertrouwd aan specialisten binnen een fondsbeheerder of uitbesteed aan gespecialiseerde onderzoekscentra. Hierbij wordt vaak gewerkt met ‘benchmarks’ of maatstaven die ondernemingen afmeten op hun duurzaamheidsgehalte. 

Meer info

Meer informatie over DMVI-fondsen is te vinden op de website van BEAMA
Bekijk ook het onderdeel over maatschappelijk verantwoorde financiële producten in het duurzaamheidsrapport van de financiële sector

Wat is het grootste  voordeel van DMVI-fondsen? 

Het belangrijkste voordeel is dat duurzame ondernemingen hierdoor ondersteuning krijgen vanuit de financiële markt. Dit leidt er op zijn beurt toe dat deze ondernemingen de nodige kapitalen ter beschikking krijgen om bv. hun vernieuwende energie-efficiënte technologieën te ontwikkelen.

Nadelen?

DMVI-fondsen hebben geen andere nadelen dan gewone fondsen.

Wat met de fiscus?

Het belastingstelsel voor DMVI-fondsen is hetzelfde als voor de andere fondsen.