Voorwaarden

Kunnen er extra voorwaarden gesteld worden bij het afsluiten van een krediet?

Een kredietverlener kan extra waarborgen vragen om zich in te dekken tegen betalingsachterstanden. Enkele voorbeelden van waarborgen: loonoverdracht, borg, storting van het loon op een zichtrekening bij de kredietverlener, openen van een spaarrekening bij de kredietverlener,...

Wat is loonoverdracht?

Loonoverdracht wordt contractueel vastgelegd tussen kredietgever en kredietnemer bij het aangaan van het krediet.

Dit houdt in dat in geval van betalingsachterstand een deel van je inkomen rechtstreeks wordt afgehouden bij je werkgever en uitbetaald aan je schuldeiser.

Je schuldeiser moet wel eerst een aangetekende brief schrijven naar jou en je werkgever, vooraleer hij een loonoverdracht kan doen.

Bij loonoverdracht is er geen tussenkomst van de rechtbank vereist. Dit is wel het geval bij loonbeslag.

Het deel van je loon dat naar je schuldeiser kan gaan is echter wel wettelijk beperkt.

Kan je loonoverdracht stopzetten?

Je kan gemakkelijk een loonoverdracht stopzetten door een aangetekende brief te sturen naar je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt, met de vraag om de loonoverdracht stop te zetten.

Na deze stopzetting kan de schuldeiser echter wel naar de vrederechter stappen om de loonoverdracht toch te laten bekrachtigen. De beslissing van de vrederechter zal bepalend zijn voor het al of niet doorvoeren van loonbeslag.

Loonoverdracht is niet hetzelfde als loonbeslag. Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering. Je werkgever is verplicht een deel van je loon door te storten aan de schuldeiser net zolang tot je schuld is terugbetaald.

Wat is borg?

Soms zal de kredietgever vragen om een bijkomende borgstelling van een ander persoon. Deze persoon verbindt zich ertoe het krediet terug te betalen als jij je verbintenissen niet langer nakomt. Deze persoon wordt ‘borg’ genoemd.

Als jij borg staat voor iemand zal de kredietgever, net zoals bij de hoofdontlener, een inschatting maken van je financiële situatie en terugbetalingsmogelijkheden. De wet voorziet in een aantal beschermingsmaatregelen: je moet een exemplaar van de kredietovereenkomst ontvangen, je bent enkel aansprakelijk voor een welbepaald bedrag, en elke betalingsachterstand of wijziging in de overeenkomst moet gemeld worden.

Wanneer je borg staat voor een kredietovereenkomst van onbepaalde duur, is de borgstelling beperkt tot 5 jaar en kan die termijn enkel met jouw toestemming hernieuwd worden.

Zich borg stellen voor iemand moet dus weldoordacht gebeuren!

Kan je een extra verzekering afsluiten tegen ziekte, overlijden, werkloosheid... ?

Als je een krediet aangaat kan het nuttig zijn om een extra verzekering af te sluiten. Dit kan je beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals overlijden, ziekte, werkloosheid… De kredietgever kan je echter nooit verplichten een verzekering te nemen bij een door hem gekozen instelling!

Er bestaan verschillende soorten verzekeringen:

 • Schuldsaldoverzekering
  Dit is de meest voorkomende verzekeringsvorm. In geval van overlijden dekt deze de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het krediet (afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule).
 • Verzekering tegen ziekte en/of invaliditeit
  De verzekering betaalt je krediet verder af van zodra je als ziek of invalide bent erkend.
  De afbetaling door de verzekering stopt van zodra je niet meer ziek/invalide bent.
 • Verzekering tegen werkloosheid
  De verzekering neemt de afbetalingen over als je voldoet aan de opgelegde voorwaarden, bijvoorbeeld minimum 60 dagen werkloos zijn.

Laat je goed adviseren voor je een verzekering afsluit zodat je exact weet wat er wel en niet gedekt wordt.