Verloop krediet

Wanneer en hoe ontvang je het geleende bedrag?

Het bedrag van het krediet wordt niet cash uitbetaald maar via overschrijving of cheque. Zolang het contract niet getekend is kan je geen geld ontvangen. De kredietgever mag het bedrag dus niet op voorhand ter beschikking stellen.

Hoe betaal je het geleende bedrag terug?

Je moet het ontleende bedrag en de interesten periodiek  terugbetalen. Meestal biedt je kredietgever je de mogelijkheid om zelf de vervaldag (dag waarop je moet betalen) te kiezen, bijvoorbeeld de 5de van elke maand. De veiligste manier om de vervaldagen van je krediet niet te vergeten, is om de bank hiervoor een permanente opdracht te geven. Een goede raad: als het kan kies dan de vervaldag rond dezelfde periode waarop jij je inkomsten ontvangt, zo staat er zeker voldoende geld op je rekening.

Kan je een krediet gedeeltelijk of volledig terugbetalen voor de einddatum?

Je kan op ieder moment het verschuldigde restbedrag, gedeeltelijk of volledig, vervroegd terugbetalen.

Je doet dit door, minstens 10 dagen vooraf,  een aangetekende brief naar de kredietgever te sturen. Die mag je hiervoor wel een compensatievergoeding aanrekenen voor verlies aan interesten en de kosten van een vervroegde terugbetaling. Die vergoeding mag niet hoger zijn dan een vastgelegd percentage van het bedrag dat je vervroegd terugbetaalt.

Kan je krediet vroegtijdig beëindigd worden door de kredietgever?

De kredietgever kan in een aantal specifieke gevallen de kredietovereenkomst beëindigen (opzegging van het contract). Hij kan dan eisen dat je het volledige restbedrag betaalt, zonder hiervoor eerst naar de rechtbank te moeten stappen. Als het contract stopgezet wordt wegens betalingsachterstand kan de kredietgever ook verwijlinteresten en eventuele vergoedingen aanrekenen voor de geleden schade.

Wat is nulstelling?

Bij het openen van een krediet van onbepaalde duur of met een looptijd van meer dan 5 jaar, wordt er een termijn van nulstelling vastgelegd. Dat betekent dat je uiterlijk tegen het einde van die termijn het volledige debetsaldo moet terugbetalen. Zo wordt het onmogelijk om de terugbetaling van de opgenomen kredieten oneindig te laten aanslepen, en is de kans op een schuldenberg kleiner. Van zodra je schuld op nul teruggebracht is, begint een nieuwe nulstellingstermijn te lopen.

Wat als je de limiet van je krediet overschrijdt?

Bij een kredietopening kan het gebeuren dat je meer geld opneemt dan toegestaan, bijvoorbeeld omdat je met je (krediet)kaart betaalt. Als dit om een overschrijding van minstens 1.250 EUR gaat, die gedurende meer dan 1 maand openstaat, dan moet de kredietgever je op de hoogte brengen van dit bedrag, de rente en alle boetes die van toepassing zijn. Als de overschrijding na 3 maanden nog niet is terugbetaald, dan zal je kredietopening worden stopgezet tenzij er een nieuwe overeenkomst met een verhoogd kredietbedrag wordt opgemaakt.

​Wat bij onvoorziene omstandigheden zoals diefstal van het gefinancierde goed of faillissement van het ingehuurde bedrijf?

 • Als het goed of de dienst die vermeld staan in de kredietovereenkomst nog niet geleverd werden:
  Je moet pas beginnen met het afbetalen van je krediet als het goed of de dienst geleverd worden.
 • Als het geleverde goed niet overeenstemt met de bestelbon of defect is:
  Je moet je krediet verder terugbetalen. In sommige gevallen van verkoop op afbetaling, met name bij een gelieerde kredietovereenkomst, bestaat de mogelijkheid dat je de terugbetalingen op een geblokkeerde rekening zal moeten storten tot het geschil met de verkoper is opgelost. Je kan wel per aangetekende brief de verkoper vragen om het juiste goed/de juiste dienst te leveren of om het defecte goed te repareren.
 • Als het goed wordt ontvreemd of vernietigd:
  Een dienst kan niet worden voortgezet door bijvoorbeeld faillissement van de ingehuurde onderneming.
  Je moet je krediet verder terugbetalen.

Wat als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Neem zo snel mogelijk contact op met je kredietgever. Die kan samen met jou naar een oplossing zoeken die aanvaardbaar is voor beide partijen. Er kunnen bijvoorbeeld enkele betalingen worden uitgesteld, of de duur van je kredietovereenkomst kan verlengd worden. Let wel op dat er geen ongewenste gevolgen zijn, zoals de verplichte registratie van een betalingsachterstand bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.

Als je onoverkomelijke geldproblemen hebt, dan neem je best contact op met een schuldbemiddelaar. Die zal je financiële toestand analyseren en proberen tot een oplossing te komen met je schuldeisers. De meeste OCMW’s, maar ook sommige advocaten of gerechtsdeurwaarders zijn erkende schuldbemiddelaars.

Er bestaan twee gerechtelijke procedures om mensen met financiële problemen te helpen:

Verzoekschrift tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten

Dit verzoekschrift dien je in bij de vrederechter, die kan beslissen om je terugbetalingen te spreiden.

Verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling

Dit verzoekschrift dien je in bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont. Er wordt dan een schuldbemiddelaar aangesteld die probeert een afbetalingsregeling voor je schulden op te stellen. Als dit niet lukt, bijvoorbeeld omdat een schuldeiser niet akkoord gaat met het voorstel, dan kan de rechter zelf een regeling of een kwijtschelding van je schulden opleggen.