Welke risico’s loopt een bank?

Kredietrisico

Een kredietrisico is het risico dat bepaalde kredietnemers niet zouden kunnen terugbetalen (bijvoorbeeld doordat de kredietnemer failliet gaat). De bank dient dus oog te hebben voor de solvabiliteit van haar klant. Iemand wordt als solvabel beschouwd als de bank op basis van het ingediende dossier besluit dat de betrokkene zijn verplichtingen zal kunnen nakomen. Dat betekent dat de begunstigde van het krediet de geleende sommen én de intrest zal kunnen terugbetalen, uiteraard overeenkomstig de in de kredietovereenkomst vastgestelde voorwaarden.

Intrestrisico

De bankier moet rekening houden met de soms bruuske en onverwachte wijziging van de rentetarieven. Deposito’s worden meestal op korte of middellange termijn ontleent, kredieten worden doorgaans voor langere termijn toegekend. De verhouding tussen de rente die klanten op hun rekening betaald krijgen, en de interesten op leningen die een bank krijgt, is dus onderhevig aan schommelingen en houdt daarom een risico in. De kunst van het bankieren bestaat erin te zorgen voor een juist evenwicht tussen de duurtijd van de ontvangen deposito’s en die van de toegekende kredieten.

Voorbeeld

De bank financiert een lening op 5 jaar tegen 8%. Dat geld verkrijgt ze via deposito’s op 3 maanden tegen 6%. Theoretisch kan de bank “rond komen” met een marge van 2%. Maar aan het einde van elke periode van drie maanden moet ze haar deposito’s hernieuwen. Als de intrest van de deposito’s op korte termijn om welke reden ook gaat stijgen tot 8%, gaat haar winstmarge verloren. Als de kortetermijnrente meer dan 8 % gaat bedragen, verliest de bank geld.

Wisselrisico

Het wisselrisico is een risico van waardeverandering als gevolg van een gewijzigde wisselkoers. Dit risico is erg groot als verschillende munten ten opzichte van elkaar gaan zweven. De bankiers hebben een aantal financiële instrumenten ontwikkeld om zich in te dekken tegen het wisselrisico (swaps, termijntransacties, enz.).

Liquiditeitsrisico

Een bankier moet in staat zijn de door hem ingezamelde deposito’s of andere financieringen terug te betalen. Hij kan worden geconfronteerd met het risico van een gebrek aan liquide middelen. Als hij plots activa moet vrijmaken of geld lenen op de markt of bij de Nationale Bank om dit probleem op te lossen, kan het zijn dat daarbij verlies wordt geleden. Als hij echter te veel liquide middelen behoudt, lijdt hij een inkomensverlies.

Marktrisico

Een bank kan een deel van haar deposito’s plaatsen in de vorm van effecten, aandelen of obligaties. De waarde van die effecten varieert op de markt. In dat opzicht zijn er minder risico’s verbonden aan obligaties dan aan aandelen.

Operationeel risico

Het operationele risico is het risico dat voortvloeit uit tekortkomingen bij het intern toezicht of in de werking van de bank. Die kunnen aanleiding kan geven tot vergissingen, fraude, computerpannes, enz.