Soorten aandelen

Wat zijn aandelen zonder stemrecht?

Normaal heb je als aandeelhouder stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AV). 
Maar nv’s en bvba’s kunnen ook, binnen bepaalde grenzen, aandelen uitgeven zonder stemrecht. 
Bestaande aandelen kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.

Wat zijn aandelen aan toonder?

Aandelen aan toonder zijn papieren aandelen. Degene die het aandeel kan “tonen”, is eigenaar van het aandeel. 
De aandelen aan toonder waren in België een vaste waarde, maar binnenkort zullen deze verleden tijd zijn. Sinds januari 2008 is het niet meer mogelijk om in ons land papieren aandelen te kopen. Op termijn verdwijnen deze papieren stukken zelfs helemaal.
Vanaf begin 2014 worden aandelen aan toonder waarvan de eigenaar niet bekend is, ingeschreven in het register van de emittent. Vanaf begin 2015 mag de emittent alle aandelen aan toonder waarvan de eigenaar niet bekend is, verkopen op de markt. De opbrengst van die verkoop wordt gestort in de Deposito- en Consignatiekas.
Als je effecten aan toonder in je bezit hebt, kan je tot eind 2014 je rechten laten gelden bij de emittent. Vanaf 2015 moet je de opbrengst van de verkoop van je aandelen claimen bij de Deposito-en Consignatiekas. Vanaf 2016 moet je een boete betalen van 10% van de opbrengst van de aandelen per jaar.

Wat zijn aandelen op naam?

Deze aandelen zijn op naam van de aandeelhouder ingeschreven in een aandeelhoudersregister dat door de vennootschap bijgehouden wordt.
Als aandeelhouder ben je dus geregistreerd en weet de overheid welke aandelen je bezit. 

Wat zijn aandelen zonder nominale waarde?

De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een aandeel. De nominale waarde wordt vaak gebruikt als maatstaf, bijvoorbeeld voor het bepalen van de rechten van aandeelhouders. 
Voor het verhandelen van de aandelen heeft de vermelding van de nominale waarde eigenlijk geen belang. Het toenemend gebruik van aandelen zonder nominale waarde is dus een logische evolutie. 
Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het kapitaal van een onderneming het vertegenwoordigt. 

Wat zijn preferente aandelen?

Houders van preferente aandelen hebben bepaalde voorrechten die gewone aandeelhouders niet hebben, bijvoorbeeld:
  • ze hebben voor alle overige aandelen, recht op een deel van de jaarlijkse winst 
  • bij faillissement worden ze voor alle overige aandelen terugbetaald

Wat zijn prioriteitsaandelen?

Prioriteitsaandeelhouders zijn aandeelhouders met meer rechten dan gewone aandeelhouders. Als je prioriteitsaandelen hebt, kan je bepaalde beslissingen mee nemen zonder daarvoor toestemming te vragen aan de andere aandeelhouders ((bijvoorbeeld een aantal benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur).
Meestal zijn prioriteitsaandelen in handen van de oprichters van het bedrijf en de erfgenamen.

Wat zijn winstaandelen?

Winstaandelen zijn aandelen die het kapitaal van de onderneming niet vertegenwoordigen. Ze hebben een niet-financiële inbreng, bijvoorbeeld knowhow van een van de stichters. Deze aandelen geven recht op een deel van de winst, maar beperken ook het stemrecht.

Wat zijn genoteerde aandelen?

Als de emittent het wil, kan hij alle aandelen op naam en aan toonder laten noteren op de beurs, met als enige voorwaarde dat het kapitaal volgestort is. De marktautoriteiten stellen wel de nodige eisen, bijvoorbeeld: minimumomvang, publicatie van informatie op geregelde tijdstippen, regels inzake corporate governance, ...

Wat zijn tracking stocks?

Een tracking stock is een financieel instrument dat een onderneming de kans biedt om één van haar activiteiten of filialen naar de beurs te brengen. Juridisch gezien ben je geen aandeelhouder van de naar de beurs gebrachte activiteit, maar wel van het moederbedrijf. 
In geval van conflicten worden de belangen van de bezitters van de tracking stocks ondergeschikt aan die van de aandeelhouders van het moederbedrijf. 

Wat zijn certificaten?

Certificaten zijn instrumenten waarmee je via een tussenpersoon aandelen aan kunt houden. Het aandeel wordt in deze constructie doorgaans gehouden door een administratiekantoor die het stemrecht beheert.
Op certificaten worden wel dividenden uitgekeerd, maar er zijn geen stemrechten aan verbonden.